İslahatlar icmalı

HASİLAT SƏNAYESİNDƏ ŞƏFFAFLIĞIN VƏ HESABATLILIĞIN ARTIRILMASI İLƏ BAĞLI ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR

Azərbaycan Respublikasında müasir dövlət idarəçiliyi sisteminin dayanıqlı fəaliyyəti və inkişafı üçün vacib amillər olan şəffaflığın və hesabatlıl...

05.04.2017 AZ EN RU

SAHİBKARLARIN MÖVCUD VƏ YA İNŞA EDİLƏCƏK TİKİNTİ OBYEKTLƏRİNİN ELEKTRİK ENERJİSİ İLƏ TƏCHİZATI PROSEDURUNUN SADƏLƏŞDİRİLMƏSİ

Azərbaycanda biznes və investisiya mühitinin əlverişliliyini, yerli və xarici investorlar üçün cəlbediciliyini daha da artırmaq, beynəlxalq reytinqlərdə mövqeyini ...

04.04.2017 AZ EN RU

AZƏRBAYCANDA ŞƏKƏR ÇUĞUNDURU İSTEHSALININ STİMULLAŞDIRILMASI İLƏ ƏLAQƏDAR ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev ölkədə şəkər çuğunduru istehsalının stimullaşdırılması məqsədilə 4 Aprel 2017-ci il tarixli müvafiq Fərman imzalam...

04.04.2017 AZ EN RU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA KİÇİK VƏ ORTA SAHİBKARLIQ SƏVİYYƏSİNDƏ İSTEHLAK MALLARININ İSTEHSALINA DAİR STRATEJİ YOL XƏRİTƏSİ

“Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi” ölkə iqtisadiyyatında rəqabətqabi...

01.04.2017 AZ EN RU

ELEKTRON QAİMƏ-FAKTURANIN TƏTBİQİ

Sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi və fiziki şəxslərə malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim edilməsi zamanı elektron qaimə- fakturanın verilməsi vergi &ou...

01.04.2017 AZ EN RU

Azərbaycanda çimərlik turizminin inkişafı

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 30 mart, 2017 ci il tarixli sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasında çimərlik turizminin inkişafına dair 2017–2020-ci illər &u...

30.03.2017 AZ EN RU

Əmək Münasibətlərinin Tənzimlənməsi və Koordinasiyası Komissiyası

“Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrinin təsdiq edilməsi haqqında” Fərmanın tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikas...

17.03.2017 AZ EN RU

“Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrinin forması və aparılması qaydası haqqında Əsasnamə”də dəyişikliklər

Azərbaycan Respublikası Prezidenti 17 mart, 2017–ci il tarixində “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrinin forması və aparılması qaydası haqqınd...

17.03.2017 AZ EN RU

“Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununda dəyişikliklər

Azərbaycan Respublikası Prezidenti “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanun...

09.03.2017 AZ EN RU

MİLLİ İQTİSADİYYAT VƏ İQTİSADİYYATIN ƏSAS SEKTORLARI ÜZRƏ STRATEJİ YOL XƏRİTƏLƏRİ

Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələri Azərbaycanda davamlı iqtisadi inkişaf əsasında iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyini, inkl&uu...

01.03.2017 AZ EN RU

DÖVLƏT İMTAHAN MƏRKƏZİ: QƏBUL İMTAHANLARININ TƏNZİMLƏNMƏSİ İLƏ BAĞLI DƏYİŞİKLİKLƏR

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 24 fevral, 2017 tarixli Azərbaycan Respublikasında ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə tələbə qəbulu imtahanlarının təşkilinin t...

24.02.2017 AZ EN RU

AZƏRBAYCAN RƏQƏMSAL TİCARƏT QOVŞAĞI

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev qeyri-neft sektorunun yüksək inkişaf tempini qoruyub saxlamaqla, onun ixrac imkanlarını genişləndirmək və rəqabət qabiliyyətini daha...

22.02.2017 AZ EN RU

TİCARƏT FESTİVALLARI

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 1 sentyabr tarixli 2295 nömrəli Sərəncamına əsasən, Azərbaycanda hər il Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən təşkil edil...

20.02.2017 AZ EN RU

QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİ AGENTLİYİ

Strateji Yol Xəritəsində nəzərdə tutulmuş tədbirlərin effektiv şəkildə həyata keçirilməsi prosesinin tərkib hissələrindən biri kimi, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin ya...

10.02.2017 AZ EN RU

VERGİLƏR MƏCƏLLƏSİNƏ ƏLAVƏ VƏ DƏYİŞİKLİKLƏR

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “2016-cı ildə vergi sahəsində aparılacaq islahatların istiqamətləri”nin təsdiqi və vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilmə...

01.02.2017 AZ EN RU

Abunə ol