İslahatlar icmalı

İSTEHSAL FƏALİYYƏTİ SAHƏSİNDƏ VERGİTUTMA MƏQSƏDLƏRİ ÜÇÜN GƏLİRLƏRİN VƏ XƏRCLƏRİN UÇOTUNUN APARILMASI QAYDASI

Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən imzalanmış 2017-ci il 16 iyun tarixli müvafiq Fərmana əsasən “İstehsal fəaliyyəti sahəsində vergitutma mə...

16.06.2017 AZ EN RU

TOPDANSATIŞ TİCARƏT FƏALİYYƏTİ SAHƏSİNDƏ VERGİTUTMA MƏQSƏDLƏRİ ÜÇÜN GƏLİRLƏRİN VƏ XƏRCLƏRİN UÇOTUNUN APARILMASI QAYDASI

Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən imzalanmış 2017-ci il 16 iyun tarixli müvafiq Fərmana əsasən “Topdansatış ticarət fəaliyyəti sahəsində v...

16.06.2017 AZ EN RU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA MALİYYƏ XİDMƏTLƏRİNİN İNKİŞAFINA DAİR STRATEJİ YOL XƏRİTƏSİ

“Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi” qlobal iqtisadiyyat və maliyyə bazarlarında müşahidə edilən proseslərə &ccedi...

01.06.2017 AZ EN RU

2017-Cİ İLDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT FONDUNUN VƏSAİTİNDƏN İSTİFADƏNİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ (PROQRAMI) VƏ İNVESTİSİYA SİYASƏTİ

Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən imzalanmış 2017-ci il 12 may tarixli Fərmana əsasən “2017-ci ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu...

12.05.2017 AZ EN RU

ÖDƏMƏ QABİLİYYƏTİNİ İTİRMİŞ BANKLARIN REZOLYUSİYASI VƏ SAĞLAMLAŞDIRMA TƏDBİRLƏRİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ QEYRİ-İŞLƏK (TOKSİK) AKTİVLƏRİN TƏQDİM EDİLMƏSİ QAYDASI

Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən imzalanmış 2017-ci il 3 may tarixli Fərmana əsasən “Ödəmə qabiliyyətini itirmiş bankların rezolyusiyası v...

03.05.2017 AZ EN RU

“VALYUTA TƏNZİMİ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNDA DƏYİŞİKLİKLƏR

“Valyuta tənzimi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 25 aprel tarixli 649-VQD nömr...

25.04.2017 AZ EN RU

İCTİMAİ İAŞƏ FƏALİYYƏTİ SAHƏSİNDƏ VERGİTUTMA MƏQSƏDLƏRİ ÜÇÜN GƏLİRLƏRİN VƏ XƏRCLƏRİN UÇOTUNUN APARILMASI QAYDASI

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən imzalanmış 19 aprel 2017-ci il tarixli müvafiq Fərmana əsasən, Azərbaycanda “İctimai iaşə fəaliyyəti sahəsində...

19.04.2017 AZ EN RU

PƏRAKƏNDƏ TİCARƏT FƏALİYYƏTİ SAHƏSİNDƏ VERGİTUTMA MƏQSƏDLƏRİ ÜÇÜN GƏLİRLƏRİN VƏ XƏRCLƏRİN UÇOTUNUN APARILMASI QAYDASI

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən imzalanmış 19 aprel 2017-ci il tarixli müvafiq Fərmana əsasən, Azərbaycanda “Pərakəndə ticarət fəaliyyəti sahə...

19.04.2017 AZ EN RU

“BANKLAR HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNDA DƏYİŞİKLİKLƏR

“Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 7 aprel tarixli 569-VQD nömrəli Qanunu...

12.04.2017 AZ EN RU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA KƏND TƏSƏRRÜFATININ İNKİŞAFI İLƏ ƏLAQƏDAR ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR

Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə maliyyələşdirmə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi, aqrar sığortanın inkişaf etdirilməsi və aqrar sahəyə investisiya qoyulu...

11.04.2017 AZ EN RU

HASİLAT SƏNAYESİNDƏ ŞƏFFAFLIĞIN VƏ HESABATLILIĞIN ARTIRILMASI İLƏ BAĞLI ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR

Azərbaycan Respublikasında müasir dövlət idarəçiliyi sisteminin dayanıqlı fəaliyyəti və inkişafı üçün vacib amillər olan şəffaflığın və hesabatlıl...

05.04.2017 AZ EN RU

SAHİBKARLARIN MÖVCUD VƏ YA İNŞA EDİLƏCƏK TİKİNTİ OBYEKTLƏRİNİN ELEKTRİK ENERJİSİ İLƏ TƏCHİZATI PROSEDURUNUN SADƏLƏŞDİRİLMƏSİ

Azərbaycanda biznes və investisiya mühitinin əlverişliliyini, yerli və xarici investorlar üçün cəlbediciliyini daha da artırmaq, beynəlxalq reytinqlərdə mövqeyini ...

04.04.2017 AZ EN RU

AZƏRBAYCANDA ŞƏKƏR ÇUĞUNDURU İSTEHSALININ STİMULLAŞDIRILMASI İLƏ ƏLAQƏDAR ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev ölkədə şəkər çuğunduru istehsalının stimullaşdırılması məqsədilə 4 Aprel 2017-ci il tarixli müvafiq Fərman imzalam...

04.04.2017 AZ EN RU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA KİÇİK VƏ ORTA SAHİBKARLIQ SƏVİYYƏSİNDƏ İSTEHLAK MALLARININ İSTEHSALINA DAİR STRATEJİ YOL XƏRİTƏSİ

“Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi” ölkə iqtisadiyyatında rəqabətqabi...

01.04.2017 AZ EN RU

ELEKTRON QAİMƏ-FAKTURANIN TƏTBİQİ

Sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi və fiziki şəxslərə malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim edilməsi zamanı elektron qaimə- fakturanın verilməsi vergi &ou...

01.04.2017 AZ EN RU

Azərbaycanda çimərlik turizminin inkişafı

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 30 mart, 2017 ci il tarixli sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasında çimərlik turizminin inkişafına dair 2017–2020-ci illər &u...

30.03.2017 AZ EN RU

Əmək Münasibətlərinin Tənzimlənməsi və Koordinasiyası Komissiyası

“Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrinin təsdiq edilməsi haqqında” Fərmanın tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikas...

17.03.2017 AZ EN RU

“Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrinin forması və aparılması qaydası haqqında Əsasnamə”də dəyişikliklər

Azərbaycan Respublikası Prezidenti 17 mart, 2017–ci il tarixində “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrinin forması və aparılması qaydası haqqınd...

17.03.2017 AZ EN RU

“Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununda dəyişikliklər

Azərbaycan Respublikası Prezidenti “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanun...

09.03.2017 AZ EN RU

MİLLİ İQTİSADİYYAT VƏ İQTİSADİYYATIN ƏSAS SEKTORLARI ÜZRƏ STRATEJİ YOL XƏRİTƏLƏRİ

Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələri Azərbaycanda davamlı iqtisadi inkişaf əsasında iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyini, inkl&uu...

01.03.2017 AZ EN RU

DÖVLƏT İMTAHAN MƏRKƏZİ: QƏBUL İMTAHANLARININ TƏNZİMLƏNMƏSİ İLƏ BAĞLI DƏYİŞİKLİKLƏR

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 24 fevral, 2017 tarixli Azərbaycan Respublikasında ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə tələbə qəbulu imtahanlarının təşkilinin t...

24.02.2017 AZ EN RU

AZƏRBAYCAN RƏQƏMSAL TİCARƏT QOVŞAĞI

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev qeyri-neft sektorunun yüksək inkişaf tempini qoruyub saxlamaqla, onun ixrac imkanlarını genişləndirmək və rəqabət qabiliyyətini daha...

22.02.2017 AZ EN RU

TİCARƏT FESTİVALLARI

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 1 sentyabr tarixli 2295 nömrəli Sərəncamına əsasən, Azərbaycanda hər il Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən təşkil edil...

20.02.2017 AZ EN RU

QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİ AGENTLİYİ

Strateji Yol Xəritəsində nəzərdə tutulmuş tədbirlərin effektiv şəkildə həyata keçirilməsi prosesinin tərkib hissələrindən biri kimi, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin ya...

10.02.2017 AZ EN RU

VERGİLƏR MƏCƏLLƏSİNƏ ƏLAVƏ VƏ DƏYİŞİKLİKLƏR

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “2016-cı ildə vergi sahəsində aparılacaq islahatların istiqamətləri”nin təsdiqi və vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilmə...

01.02.2017 AZ EN RU

Abunə ol